Yoshiro Imai

Yoshiro Imai
Osaka Medical College,
2-7 Daigakumachi, Takatsuki 569-8686
Japan

Publications