Marzya Abdramanovna Mamyrbayeva

Marzya Abdramanovna Mamyrbayeva

West-Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University, 68 Maresiyev Str., Aktobe 030019, Republic of Kazakhstan

Biography
Dr. Marzya Abdramanovna Mamyrbayeva  is an associate professor works at the West-Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University, 68 Maresiyev Str., Aktobe 030019, Republic of Kazakhstan