Research Article - (2015) Volume 6, Issue 8

calix[4]arene C-145 Effects on Plasma Haemostasis

Chernyshenko VO1*, Korolova DS1, Dosenko VЕ3, Pashevin DO3, Kalchenko VI2, Pirogova LV1, Chernyshenko TM1, Lugovska OE1,4, Kravchenko NА4, Makogonenko YM1, Lugovskoy EV1 and Komisarenko SV1
1O.V. Palladin Institute of biochemistry NAS of Ukraine, Ukraine
2Institute of bioorganic chemistry and petro chemistry NAS of Ukraine, Ukraine
3O.O. Bohomolets Institute of physiology NAS of Ukraine, Ukraine
4Kyiv National Taras Shevchenko University, ESC Institute of biology, Ukraine
*Corresponding Author: