Research Article - (2016) Volume 8, Issue 4

Analysis of Dental Implants Biointegration in Animals

Alexander V. Krasnikov1*, Vyacheslav V. Annikov1, Yury A. Vatnikov2, Elena D. Sotnikova2, Evgeny V. Kulikov2 and Valentina I. Parshina2
1Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, 1, Theater Sq., Saratov 410012, Russia
2Peoples' Friendship University of Russia, 6, Miklukho-Maclay St., Moscow 117198, Russia
*Corresponding Author: