Research Article - (2010) Volume 1, Issue 1

An LC–MS/MS Method for Simultaneous Quantification of Seven Anti-HIV Medicines in Plasma of HIV-infected Patients

Li-jun Zhang1,3*, Ya-min Yao1, Jian-jun Sun1, Jun Chen1, Xiao-fang Jia1, Fang Shen and Hong-zhou Lu1,2*
1Shanghai Public Health Clinical Center, Fudan University, Shanghai 201508, China
2Huashan Hospital, 12 Wu Lu Mu Qi Medium Road, Shanghai 200040, China
3Institute of Clinical Pharmacology, Pharmacogenetics Research Institute, Changsha, Hunan 410078, China
*Corresponding Author(s):