Anna Trzeciak

Anna Trzeciak, profesor
Professor, chemistry
University of Wroclaw, Poland

Biography

Urodzi?a si? w 1954 roku w Jeleniej Górze, gdzie uko?czy?a szko?? podstawow? i liceum ogólnokszta?c?ce. Nast?pnie podj??a w 1973 roku studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc?awskiego, które uko?czy?a w 1977 roku z wyró?nieniem magisterium, na podstawie pracy dyplomowej dotycz?cej chemii nowych kompleksów metoksykarboksylanowych ?elaza. W tym samym roku rozpocz??a studia doktoranckie na swojej macierzystej uczelni, zako?czone w maju 1981 roku obron? pracy doktorskiej pt. Struktura i aktywno?? katalityczna kompleksów metali w reakcjach rozk?adu wodoronadtlenków. Promotorem pracy by? prof. Józef J. Zió?kowski. Rok przed obron? doktoratu podj??a prac? w Instytucie Chemii UWr. W 1991 roku uzyska?a stopie? naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej na podstawie rozprawy pt. Struktura i reaktywno?? zwi?zków kompleksowych rodu w reakcji hydroformylacji. Cztery lata pó?niej otrzyma?a stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2000 roku tytu? profesora zwyczajnego.

Research Interest

Dr. Anna Trzeciak  research group contributes coordination and organometallic chemistry; homogeneous and heterogenized metal complex catalysis; nanocatalysis with metal nanoparticles