Xu W

Xu W

Department of Urologic Surgery, Jiangsu Province of Nanjing Medical University, Nanjing, China.

Biography
Xu Win the Department of Urologic Surgery at Jiangsu Province of Nanjing Medical University, Nanjing, China. His research and interests in Urology diseases, carcinoma diseases.