Research Article - (2015) Volume 4, Issue 3

Experience with Lumber Puncture for Obstructive Hydrocephalus Patients following Endoscopic Surgery

Zhiqiang Hu1*, Zhuang Kang1, Guangtong Zhu1, Jian Tu2, Hui Huang1, Feng Guan1, Bin Dai1 and Beibei Mao1
1Department of Neurosurgery, Beijing Shijitan Hospital, Capital Medical University, 100038, PR China, E-mail: neuro7@163.com
2Australian School of Advanced Medicine, Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia, E-mail: neuro7@163.com
*Corresponding Author: