Research Article - (2012) Volume 3, Issue 5

Asymptomatic Infection of Borrelia burgdorferi in Xinjiang, China

Yuhui Tan1*, Qin Hao4, Kanglin Wan4, Yong Liu2, He Sun2, Luhai Yu3, Yuhan Zhang1, Hui Dang1, Mingyuan Wang1, Yi Zhu1, Hetaer Mo1, Siya A1, Jiang Long1, Hongyan Li1, Yinuer Ma1 and Qin Li1
1Department of Neurology, Xinjiang Uygur Autonomous Region Hospital, Urumqi, China
2Department of Pediatrics, Xinjiang Uygur Autonomous Region Hospital, Urumqi, China
3Department of Clinical Pharmacy, Xinjiang Uygur Autonomous Region Hospital, Urumqi, China
4Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, China
*Corresponding Author: