Research Article - (2016) Volume 0, Issue 0

A Comparison of Haemodynamic Effects and Safety between Domestic Levosimendan versus Dobutamine for Hospitalized Patients with Acute Decompensated Heart Failure

Tianyi Gan1#, Xuemei Zhao1#, Yan Huang1, Yuhui Zhang1*, Enming Qing2, Hui Li3, Yingxian Sun4, Lin Zhang5, Xiaojuan Bai6, Wenxian Liu2, Yinong Jiang7, Peng Qu8, Bingqi Wei1, Qiong Zhou1, Shiming Ji1 and Jian Zhang1
1State Key Laboratory of Cardiovascular Disease, Heart Failure Center Fuwai Hospital, National Center for Cardiovascular Diseases, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing, China
2Department of Cardiology, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China 3Daqing General Hospital Group Oilfield General Hospital, Daqing, China
3Daqing General Hospital Group Oilfield General Hospital, Daqing, China
4Department of Cardiology, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang, China
5Department of Cardiology, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing, China
6Department of Cardiology, The First Hospital of China Medical University, Shenyang, China
7Department of Cardiology, First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian, China
8Department of Cardiology, Second Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian, China
#Contributed equally to this work
*Corresponding Author: